โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

หมู่ที่ 2 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402156

บุคคลากร

 • รูปภาพ
  ชื่อ-สกุล
  ตำแหน่ง
  teacher1
  นางสาวศลัณยพร ทองถึง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

  กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

  teacher2
  นางสาวเพ็ญจา จันทร์ชุมแสง
  ครู

  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  teacher3
  นายอานุภาพ อะหลีแอ
  ครู

  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  teacher4
  นางสาวจิราพร พัฒนสม
  ครู

  กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  teacher5
  นางสาวโสรญา ขวัญรอด
  ครู (พนักงานงานราชการ)

  กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

  teacher6
  นางสาวปณิดา เมฆจันทร์
  เจ้าหน้าที่ธุรการ

  กลุ่มสาระ ฯ : –