โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

หมู่ที่ 2 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402156

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมชั้นอนุบาล
ป.1 13 7 20 1
ป.2 4 4 8 1
ป.3 8 6 14 1
ป.4 5 2 7 1
ป.5 2 3 5 1
ป.6 6 4 10 1
รวมชั้นประถมศึกษา 38 26 64 6
รวมทั้งหมด 38 26 64 6