โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

หมู่ที่ 2 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402156

director

นางสาว ศลัณยพร  ทองถึง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2519 เปิดสอนเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านดอนยาง โดยนายเจริญ บรรเทิงจิตร ได้มอบที่ดินให้ 4 ไร่ เศษเป็นที่ปลูกสร้างโรงเรียน ชาวบ้านได้สละเงินและงานแรงงานสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง 2 ห้องเรียน วันเปิดเรียนมีนักเรียน 15 คน มีเฉพาะชั้น ป.1 นายวิโรจน์ ขาวบริสุทธิ์ มาทำการสอน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2520 นายเสนอ จันทร์รุ่ง มาเป็นครูใหญ่และขยายชั้นเรียนถึงชั้น ป.4 เปิดทำการสอนเป็นเอกเทศมีนักเรียน 75 คน ในปีเดียวกันนายเสนอ จันทร์รุ่ง เกษียณอายุราชการ
นายประมวล ถนอม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

ปีงบประมาณ 2522 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ข จำนวน 3 ห้องเรียนบ้านพักครูแบบสามัญ 2 ห้องนอน 1 หลัง ส้วมแบบ 401 จำนวน 3 ที่นั่ง 1 หลัง (ชำรุดจำหน่ายแล้ว) ปีงบประมาณ 2523 สร้างถังน้ำฝนแบบ ฝ 33 และขุดบ่อน้ำด้วยงบ กสช และสร้างส้วมแบบ 401จำนวน 2 ที่นั่ง 1 หลัง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2526 นายลมัย ศรีภัคดี ย้ายมาและรับตำแหน่งแทนนายประมวล ถนอม ในปีงบประมาณ 2527 ต่อเติมอาคารเรียนเป็น 4 ห้องเรียน

วันที่ 30 ธันวาคม 2528 นายลมัย ศรีภัคดี ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่อื่น นายสง่า ชูมี ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนจนเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2538 นายสุเมธ สุขเกษมมา รับตำแหน่งแทน

ปีพ.ศ. 2543 นายพรทิพย์ เพชรเกื้อ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2543 นางสาวยุวดี ศุภรัชดาพันธุ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่-อาจารย์ใหญ่ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2544- 29 ธันวาคม 2547
นายอภิพัฒน์ จิวารัตน์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ 17 มิถุนายน 2548 – 1 มีนาคม 2550

ปีพ.ศ.2550 นายชาญ มีเชย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ 6 มีนาคม 2550-ถึงปัจจุบัน

21 มีนาคม 2549 ได้งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เป็นเงิน 117,000 บาท

30 มีนาคม 2549 ได้งบประมาณ SML สร้างลานกีฬาสนามบาสเกตบอล เป็นเงิน 250,000 บาท

ปัจจุบันมีครูประจำการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน นักการภารโรง 1 คน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

วิสัยทัศน์

  “ภายในปี ๒๕๕๘ ครู นักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  วิทยาการพัฒนา  สถานศึกษาเหมือนบ้าน  นักเรียนผ่านเกณฑ์คุณธรรม

นำสมัยด้านเทคโนโลยี  สืบสานประเพณีท้องถิ่น  เป็นผู้นำที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม  มีความพร้อมสุขภาพกายใจ  หลีกไกลยาเสพติด  มีนิสัยรักการอ่าน  มีทักษะการทำงานตามหลักประชาธิปไตย  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

ปรัชญา

“เป็นคนดี มีศีลธรรม นำความรู้ ไปใช้ประโยชน์”

พันธกิจ


1. ส่งเสริมให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. ส่งเสริมกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและร่วมรณรงค์การเกณฑ์เด็กให้เข้าเรียนทุกคน
3. ส่งเสริมให้บุคลากรได้จัดการเรียนการสอนโดยยืดผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมการอ่าน/และมีความเป็นอย่างพอเพียง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ทำในและนอกสถานที่
6. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบประชาธิปไตยโดยหลักการมีส่วนร่วม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
8. สนับสนุนครูนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชน
9. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีให้ทันสมัยเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และประกันคุณภาพภายใน
10. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ
11. สนับสนุนจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
12. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รู้จักการอ่านคิดวิเคราะห์
13. ส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพกาย/ใจแก่ครูนักเรียน/คนในชุมชน
14. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
15. ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในโครงการของสถานศึกษา

เป้าประสงค์

1. ครู,นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. นักเรียนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขตบริการได้เข้าเรียนทุกคน
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง
4. นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู่ทั้งในและนอกสถานที่
5. นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกันตามหลักประชาธิปไตยและส่งเสริมอาชีพ
6. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของชุมชน
7. ครู/นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน
8. โรงเรียนมีสื่อที่ทันสมัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีการประกันคุณภาพภายใน
9. โรงเรียนจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม
10.โรงเรียนมีระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนคิดวิเคราะห์
11. โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายใจ แก่ครู นักเรียน ชุมชน
12. ครูจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
13. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างน้อย 1 โครงการ
14.โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐาน
15. โรงเรียนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ

 

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์